Starostové pro občany

Stanovy

logo starostove JPGSTANOVY HNUTÍ

STAROSTOVÉ PRO OBČANY

 

HLAVA I.

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 

Článek 1 Úvodní ustanovení

 

 1. Název politického hnutí: Starostové pro občany
 2. Používaná zkratka: STO
 3. Sídlo hnutí: Police čp. 131, 675 34 Police
 4. Předmětem činnosti politického hnutí Starostové pro občany je politické působení v souladu se zákonem č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

Článek 2 Programové cíle hnutí

 

 1. Cílem činnosti politického hutí Starostové pro občany (dále jen hnutí) je zejména:
 2. Prosazovat dodržování pravidel demokracie a usilovat o obnovu demokratických hodnot, jako jsou svoboda, rovnost, právní řád a právní stát, ve společnosti.
 3. Usilovat o rovné příležitosti realizace občanů či jejich sdružení a spolků a vytvářet tak předpoklady pro odpovědnou správu věcí veřejných.
 4. Požadovat omezení byrokracie, zasazovat se o decentralizaci výkonu veřejné moci a o prosazení principu subsidiarity.
 5. Odmítat regulaci bránící občanů, podílet se na efektivním fungování veřejné správy.
 6. Prosazovat průhlednost veřejného života, potírání korupce a obnovovat důvěru v právní řád a stát.
 7. Vyžadovat odpovědnost jednotlivce vůči sobě samotnému a společnosti jako celku.
 8. Odmítat veškeré projevy národnostní, náboženské a rasové nesnášenlivosti.
 9. Prosazovat rozšíření užívání prvků přímé demokracie a zapojení veřejnosti do rozhodování.
 10. V otázkách dotýkajících se národního hospodářství, ekonomie a sociální politiky prosazovat principy individuální odpovědnosti občanů, jejich rovných šancí a hájit tržní principy s nezbytným sociálním akcentem a nedotknutelnost soukromého vlastnictví.
 11. Prosazovat ochranu životního prostředí pro zachování budoucím generacím.
 12. Zasazovat se svým působením za obnovu rozvoje venkova, za snižování rozdílů mezi venkovem a městy a za zachování místních tradic.

 

 

Čl. 3 Právní úkony

 

 1. Právní úkony (právní jednání) zavazující hnutí může činit představenstvo hnutí, a to společně dvěma členy, z nichž alespoň jeden je předsedou a druhý členem představenstva anebo společně třemi členy představenstva, z nichž jeden je místopředsedou hutí, a další dva jsou členy představenstva hnutí.
 2. Jiné osoby (členové a zaměstnanci hnutí, příp. jiné osoby) mohou jednat (činit právní úkony) za hnutí v souladu s interními normativními předpisy či plné moci vystavené osobami v souladu s odst. 1.
 3. Podepisování za hnutí se děje tak, že k vytištěnému nebo předepsanému názvu hnutí a jménům jednajících připojí jednající své vlastnoruční podpisy a uvedou funkci v hnutí.

 

Čl. 4 Orgány hnutí

 

 1. Utváří se tyto orgány hnutí:
 2. Sněm,
 3. Představenstvo,
 4. Dozorčí rada,
 5. Rozhodčí výbor

 

 

 

HLAVA II.

ČLENSTVÍ

 

Čl. 5 Žádost o členství

 

 1. Žádost o členství může podat pouze občan České republiky, který dosáhl plnoletosti, není omezen ve způsobilosti k právním úkonům, nevykonává funkci, s níž je podle zákona neslučitelné členství v politické straně nebo v politickém hnutí, není členem jiné politické strany nebo politického hnutí a který zároveň splňuje kritéria stanovená pro výkon některých funkcí zákonem č. 451/1991 Sb. (způsobilost být členem)
 2. Členství lze udělit, pokud žadatel nebyl v minulosti vyloučen z hnutí. Pokud byl v minulosti vyloučen, k návrhu žadatele se musí kladně vyslovit sněm.

 

 

Čl. 6 Řízení o udělení členství

 

 1. Orgánem rozhodujícím o přijetí je představenstvo hnutí. Orgán rozhodující o přijetí posoudí, zda žadatel splňuje formální podmínky člena hnutí dle čl. 5 odst. 1 (způsobilost být členem), jejichž splnění se prokazuje listinami osvědčující stanovené podmínky a čestným prohlášením; posouzení se provede ve lhůtě do 6 týdnů od doručení žádosti.
 2. Je-li žádost po formální stránce bezvadná, zahájí orgán rozhodující o přijetí přijímací řízení a o žádosti žadatele rozhodne nejpozději do 2 měsíců od zahájení řízení. Orgán rozhodující o přijetí posuzuje žádost zejména s ohledem na důvěryhodnost a bezúhonnost žadatele. Rozhodnutí o žádosti žadatele je konečné a nelze se proti němu dále odvolat.
 3. Novou žádost lze podat nejdříve po jednom roce od zamítnutí žádosti o členství.

 

 

Čl. 7 Vznik členství

 

 1. Členství v hnutí vzniká ke dni zaplacení členského příspěvku ve výši stanovené představenstvem poté, co bylo orgánem rozhodujícím o udělení členství vyhověno žádosti žadatele o udělení členství. Teprve tímto dnem nabývá žadatel statusu člena se všemi právy a povinnostmi z toho plynoucími.

 

Čl. 8 Členská agenda

 

 1. Hnutí vede agendu členů.

 

Čl. 9 Pozastavení členství

 

 1. Na základě písemně odůvodněné žádosti člena doručené představenstvu či z podnětu orgánu hnutí může být členství člena (individuální rozhodnutí) či členů (obecně konkrétní rozhodnutí) pozastaveno. Členství je pozastaveno a obnoveno dnem uvedeným v rozhodnutí představenstva.
 2. Členství lze pozastavit především v souvislosti s vedením řízení o odnětí členství.
 3. Po dobu pozastaveného členství jsou členovi pozastavena všechna práva a povinnosti, jež jsou spojena se statusem člena hnutí.

 

Čl. 10 Zánik členství

 

 1. Členství zaniká:
 2. Úmrtím,
 3. Dnem, kdy nabylo právní moci rozhodnutí soudu o zbavení či omezení způsobilosti člena k právním úkonům,
 4. Písemným prohlášením o vystoupení z hnutí, a to dnem doručení představenstvu anebo dnem, který je v prohlášení uveden,
 5. Nezaplacením členských příspěvků, a to ani v náhradní lhůtě,
 6. Rozhodnutím o vyloučení,
 7. Dnem, který bezprostředně předchází vzniku členství člena hnutí v politické straně či v jiném politickém hnutí

 

 

 

HLAVA III.

PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ

 

Čl. 11 Členská práva

 

 1. Člen má právo v souladu s těmito stanovami:
 2. Na informace o činnosti hnutí,
 3. Obhajovat a prosazovat své názory
 4. Podílet se na projednávání všech záležitostí, týkající se činnosti hnutí,
 5. Podávat návrhy, stížnosti, dotazy a má právo být informován o jejich vyřízení či řešení,
 6. Hlasovat, volit, být volen a delegován do orgánů a funkcí ve hnutí,
 7. Kandidovat za hnutí a navrhovat kandidáty hnutí pro volby do zastupitelských sborů,
 8. Na pozastavení členství v hnutí v případech, kdy o to žádá,
 9. Účastnit se jednání všech orgánů hnutí, pokud se rozhoduje o jeho osobě, bez práva hlasovacího

 

 

Čl. 12 Povinnosti člena

 

 1. Člen je povinen
 2. Podporovat politický a volební program hnutí a podílet se na jeho prosazení,
 3. Vykonávat odpovědně funkce, do nichž byl zvolen,
 4. Dodržovat interní normativní předpisy hnutí přijaté v souladu se stanovami a respektovat jiná nezávazná usnesení orgánů hnutí,
 5. Platit členské příspěvky ve stanovené lhůtě a výši,
 6. Sdělit neprodleně písemně změnu údajů uvedené na členské přihlášce,
 7. Oznámit neprodleně, že je proti členovi na základě oficiálního postupu orgánů veřejné moci, vedeno řízení, jež může vyústit v rozhodnutí o provinění člena a které může mít nepříznivý dopad na hnutí,

 

 

Čl. 13 Disciplinární delikty a sankce

 

 1. Člen může být z hnutí vyloučen, jestliže:
 2. Závažným způsobem porušil stanovy hnutí,
 3. Svým chováním na veřejnosti či způsobem výkonu veřejné funkce nebo svého povolání (podnikání) opakovaně a závažně poškodil nebo ohrozil pověst hnutí,
 4. Svým jednáním opakovaně výrazně poškozuje dobré jméno hnutí,
 5. Uvedl nepravdivé údaje v čestném prohlášení na členské přihlášce,
 6. Byl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin po dni vzniku členství ve hnutí.
 7. Členství člena může být pozastaveno na dobu určitou, pokud
 8. Se člen měl dopustit jednání popsaného v odst. 1 písm. a) až d), je-li toto dočasné opatření odůvodněno intenzitou a rozsahem provinění,
 9. Bylo proti členovi zahájeno trestní řízení
 10. Návrh na vyloučení či pozastavení členství může podat kterýkoli člen hnutí; doručením návrhu je zahájeno řízení.
 11. Představenstvo o návrhu rozhodne ve lhůtě do 60 dnů od doručení. Člen má právo v řízení využít služeb právní pomoci. Rozhodnutí se doručuje navrhovateli a členovi.

 

 

HLAVA IV.

ORGÁNY HNUTÍ A JEJICH PŮSOBNOST

 

Čl. 14 Rozhodování orgánů hnutí

 

 1. Orgány hnutí rozhodují nadpoloviční většinou přítomných členů, není-li dále stanoveno jinak. Orgány hnutí jednají v souladu s jednacími řady a jsou ustavovány podle volebních řádů; tyto řady jakožto interní normativní směrnice jsou přijímány představenstvem, není-li stanovami uvedeno jinak.
 2. Představenstvo a sněm jsou usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina jejich členů; ostatní orgány jsou schopny se usnášet, je-li přítomna alespoň jedna třetina všech jejich členů nebo delegátů, nestanoví-li statut příslušných orgánů jinak, nejméně však tři osoby. V případě voleb je třeba k usnášeníschopnosti vždy přítomnosti nadpoloviční většiny všech členů nebo delegátů příslušného orgánu.
 3. Není-li orgán hnutí usnášeníschopným dle odst. 2 tohoto článku, lze svolat náhradní jednání nejdříve za týden ode dne konání původního jednání, nezkrátí-li představenstvo svým rozhodnutím tuto lhůtu ve stavu nezbytné nutnosti. Náhradní jednání je schopné se usnášet i o volbách, je-li přítomna alespoň jedna třetina všech členů nebo delegátů.
 4. Za řádné svolání jednání orgánu hnutí odpovídají těchto předsedové orgánů.
 5. Funkční období členů volených orgánu hnutí a volených funkcionářů je dvouleté; jejich působnost se prodlužuje výhradně do doby zvolení nových členů těchto orgánů a funkcionářů, a to nejvíce o 6 měsíců.
 6. Před uplynutím funkčního období končí výkon funkce odstoupením, odvoláním nebo ztrátou volitelnosti.
 7. Volby předsedů, místopředsedů či kandidátů na kandidátní listiny hnutí je možné provádět distančním způsobem, pokud se nepodaří svolat příslušný orgán, jenž uvedené funkcionáře volí, v usnášeníschopném počtu, nebo pokud vysoký počet členů svolání orgánu, jenž uvedené funkcionáře volí, neumožňuje. Distanční volba je zahájena svoláním orgánu, na němž jsou představeni jednotliví kandidáti, v následujících dnech probíhá volba v určené volební místnosti; přístupný je i korespondenční způsob hlasování.

 

 

 

Čl. 15 Sněm

 

 1. Sněm je tvořen všemi členy hnutí.
 2. Sněm:
 3. Volí a odvolává předsedu, stanovuje počet místopředsedů (nejvýše pět) a dalších členů představenstva,
 4. Sestavuje kandidátní listinu do krajského zastupitelstva
 5. Volí a odvolává členy dozorčí rady,
 6. Volí a odvolává členy rozhodčího výboru
 7. Schvaluje zprávu o hospodaření hnutí.
 8. Jednání sněmu svolá předseda představenstva na žádost alespoň jedné třetiny členů hnutí nebo minimálně jednou za dvanáct měsíců. Pokud předseda představenstva nesvolá sněm do jednoho měsíce od doručení žádosti nebo do uplynutí této lhůty, svolá jej kterýkoliv člen představenstva.
 9. Sněm schvaluje
 10. Politický a volební program
 11. Třípětinovou většinou stanovy a jejich změny,
 12. Status dozorčího rad,
 13. Statut rozhodčího výboru,
 14. Zprávu představenstva o činnosti a hospodaření hnutí,
 15. Jednací, volební a hlasovací řád shromáždění.
 16. Sněm rozhoduje o rozpuštění hnutí, sloučení s jinou politickou stranou a politickým hnutím nebo přeměně hnutí na občanské sdružení.

 

Čl. 16 Představenstvo hnutí

 

 1. Představenstvo hnutí (dále jen „představenstvo“) je plně odpovědní za činnosti hnutí (statutární orgán)
 2. Členy představenstva s hladem rozhodujícím jsou:
 3. Předseda,
 4. Místopředsedové
 5. Představenstvo se schází nejméně jednou za dva měsíce a svolává jej předseda, který řídí jeho jednání.
 6. Představenstvo řídí činnosti hnutí a vykonává právo hospodaření. Předseda předsedá schůzi sněmu a zabezpečuje přípravu podkladů pro jeho jednání, zabezpečuje plnění usnesení orgánů hnutí.
 7. Představenstvo jmenuje hospodáře hnutí, který odpovídá za hospodaření s majetkem hnutí, za dodržení rozpočtu hnutí, za řádné vyúčtování příjmů a výdajů hnutí.
 8. Jednání představenstva svolá předseda na žádost dozorčí rady nebo na žádost alespoň jedné třetiny členů hnutí. Pokud předseda na žádost dozorčí rady nebo na žádost alespoň jedné svolá ji kterýkoliv člen představenstva.
 9. S hlasem poradním se mohou zúčastnit jednání představenstva:
 10. Předseda dozorčí rady,
 11. Předseda rozhodčího výboru,
 12. Ostatní členové hnutí.
 13. Předseda může přizvat další hosty.
 14. Představenstvo:
 15. Je oprávněno jednat jménem hnutí v souladu s čl. 3 odst. 1 Stanov (statutární orgán),
 16. Je nejvyšším orgánem hnutí v období mezi zasedáními sněmu
 17. Předkládá sněmu zprávu o činnosti a hospodaření hnutí,
 18. Schvaluje roční rozpočet hnutí,
 19. Schvaluje výroční finanční zprávu hnutí,
 20. Určuje výši a termín splatnosti členských příspěvků na příslušný rok a určuje náhradní termín pro úhradu členských příspěvků,
 21. Rozhoduje o všech záležitostech, které nejsou stanovami vyhrazeny sněmu.

 

 

Čl. 17 Dozorčí rada

 

 1. Dozorčí rada
 2. Je kontrolním a revizním orgánem hnutí, dohlíží na hospodářskou a správní činnost na příslušné úrovni,
 3. Ze svého středu volí a dovolává předsedu, který jedenkrát za rok předkládá zprávu dozorčí rady příslušnému orgánu hnutí.
 4. Dozorčí rada je volena sněmem v počtu jím určeném, nejméně však tříčlenném.

 

 

Čl. 18 Rozhodčí výbor

 

 1. Rozhodčí výbor
 2. Je rozhodčím a smírčím orgánem hnutí, rozhoduje ve sporech mezi členy, orgány a organizačními jednotkami hnutí,
 3. Ze svého středu volí a odvolává předsedu, který jedenkrát za rok předkládá zprávu o činnosti sněmu.
 4. Rozhoduje spory o výklad stanov hnutí
 5. Rozhodčí výbor dále rozhodnutím pozastaví platnost usnesení orgánu hnutí, které je v rozporu s vnitřními předpisy hnutí nebo obecně závaznými právními předpisy. Zároveň vyzve orgán, který toto usnesení přijal, k jeho zrušení či změně a nestane-li se tak, rozhodne o jeho platnosti sněm.
 6. Rozhodčí výbor má tři členy. Funkční období členů činí tři roky.

 

 

HLAVA V.

USTANOVENÍ O NĚKTERÝCH FUNKCIONÁŘÍCH HNUTÍ

A PORADNÍCH ORGÁNECH HNUTÍ

 

Čl. 19 Předseda hnutí

 

 1. Předseda hnutí je jeho nejvyšším reprezentantem.
 2. Předseda hnutí svolává představenstvo, sněm a předseda jim. V případě rovnosti hlasů mu patří hlas rozhodující. Předseda hnutí řídí a koordinuje činnost představenstva.

 

Čl. 20 Místopředsedové hnutí

 

 1. Místopředsedové hnutí zastupují předsedu v jeho nepřítomnosti a vykonávají úkoly z pověření představenstva.
 2. První místopředseda je statutárním zástupcem předsedy. V době nepřítomnosti předsedy přebírá všechna práva a povinnosti v souladu se stanovami.
 3. Volba místopředsedů se provádí tak, že se nejprve volí první místopředseda a poté ostatní místopředsedové, jsou-li voleni.

 

 

 

 

HLAVA VI.

USTANOVENÍ O HOSPODAŘENÍ HNUTÍ

 

Čl. 21 Zásady hospodaření

 

 1. Hnutí odpovídá za své závazky celým svým majetkem.
 2. S majetkem hnutí hospodaří na základě schváleného rozpočtu a vnitřních předpisů představenstvo.
 3. Roční rozpočet hnutí a jeho změny v průběhu roku schvaluje představenstvo.
 4. Rozpočet hnutí na rok musí být konstruován vždy jako vyrovnaný nebo přebytkový.
 5. Vnitřní předpisy pro nakládání s majetkem hnutí schvaluje představenstvo.
 6. Příjmy hnutí jsou vytvářeny výhradně na základě ustanovení příslušného zákona.
 7. Sněm rozhoduje o způsobu naložení s majetkovým zůstatkem, který vyplyne z likvidace majetku a závazků v případě zrušení hnutí. Není-li výše uvedené rozhodnutí Sněmu, připadá majetkový zůstatek plynoucí z likvidace majetku a závazků v případě zrušení hnutí předsedou hnutí vybrané nadaci (nadačního fondu) podporující obranu a rozvoj lidských práv a svobod.

 

 

Čl. 22 Příjmy a výdaje hnutí

 

 1. Příjmy hnutí tvoří:
 2. Příspěvky ze státního rozpočtu České republiky, pokud je stanové nebo připouští zákon,
 3. Členské příspěvky,
 4. Dary a dědictví,
 5. Příjmy z pronájmu a prodeje movitého a nemovitého majetku,
 6. Úroky z vkladů,
 7. Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí,
 8. Půjčky a úvěry.
 9. Výdaje hnutí jsou
 10. Existují splatné závazky vůči věřitelům,
 11. Náklady spojené s plněním zákonných povinností hnutí, zejména s vedením účetnictví, zpracováním výroční zprávy a s jejím ověřením auditorem,
 12. Nezbytné výdaje na činnosti hnutí, zejména mzdy zaměstnanců hnutí, nájemné a cestovné spojené s jednáním orgánu hnutí a náklady na provoz kanceláří, na získávání a předávání informací, pořízení nezbytného majetku hnutí,
 13. Náklady na volby a volební kampaň,
 14. Účelné náklady na rozvoj činnosti hnutí, zejména vydavatelskou, přednáškovou a osvětovou,
 15. Dary nadacím, nadačním fondům, obecně prospěšným společnostem a jiným právnickým osobám, které nejsou založeny za účelem dosažení zisku.
 16. Hnutí usiluje o to, aby veškeré své výdaje v kalendářním roce uhradilo z příjmů.
 17. Hnutí trvale udržuje svou ekonomickou nezávislost na podnikatelských subjektech i jakýchkoliv zájmových skupinách.
 18. Úvěry a půjčky může hnutí přijímat pouze v souvislosti s přípravou voleb a volební kampaní, a to dle podmínek schválených sněmem.

 

 

 

 

 

 

HLAVA VII.

USTANOVENÍ PŘEDCHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ

 

Čl. 23 Ustanovení přechodná

 

 1. Do doby konání Ustanovujícího sněmu plní funkci všech orgánů hnutí Přípravný výbor, který ze svého středu zvolí svého předsedu. Předseda Přípravného výboru plní funkci předsedy hnutí.
 2. Přípravný výbor svolá Ustanovující sněm delegátů, kterého se zúčastní členové hnutí. Před začátkem zasedání ustanovujícího sněmu delegátů bude Přípravným výborem hnutí sestaven konečný seznam, členů hnutí. Členové zapsaní v tomto seznamu mají hlas rozhodující.
 3. Ustanovující sněm:
 4. Schvaluje nadpoloviční většinou všech přítomných jednací a volební řád Ustanovujícího sněmu, Stanovy hnutí a politický program hnutí,
 5. Volí nadpoloviční většinou všech přítomných:
 6. Volí předsedu hnutí,
 7. Volí prvního místopředsedu hnutí a další místopředsedy,
 8. Volí členy rozhodčího výboru,
 9. Volí členy dozorčí rady.
 10. Orgány zvolené dle odst. 3 písm. b) tohoto článku se ujímají své funkce dnem svého zvolení.

 

Čl. 24 Ustanovení závěrečná

 

 1. V případě zrušení hnutí jiným způsobem než sloučením s jiným politickým hnutím nebo politickou stranou vstupuje hnutí do likvidace.
 2. Likvidátor jmenuje a odvolává představenstvo.
 3. Stanovy byly jednohlasně schváleny všemi členy. Přípravného výboru hnutí a jsou vyhotoveny ve dvou stejnopisech. Stanovy hnutí vstupují v účinnosti dnem registrace Ministerstva vnitra ČR.